Regulamin

Regulamin świadczenia naszych usług

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ EIMPORT SP. Z O.O.

DEFINICJE:

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia, należy rozumieć w następujący sposób:

 1. Usługodawca –  EIMPORT spółka z o.o., z siedzibą przy ulicy Nowowiejskiej 32/1, 50-314 Wrocław, NIP: 8961600567, REGON: 38800122000000, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000880042.
 2. Klient – osoba fizyczna lub prawna jak również jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej , korzystająca z usług oferowanych przez Usługodawcę.
 3. Umowa – umowa sprzedaży towaru/produktu zawierana między Usługodawcą a Klientem.
 4. Towar/produkt – rzecz, usługa będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Usługodawcą a Klientem.
 5. Zamówienie towaru – złożone przez Klienta oświadczenie woli zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towaru/produktu, określające w szczególności jego rodzaj i liczbę.  
 6. Odprawa celna – dopełnienie wszystkich czynności przewidzianych zasadami postępowania celnego związanych z przejęciem towarów przez granicę celną danego kraju, które podlegają kontroli celnej.
 7. Regulamin – niniejszy dokument.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Klient zobowiązuje się do przesłania do Usługodawcy informacji o wybranym towarze/produkcie i/lub producencie. Jeżeli Usługodawca zaakceptuje wybrany przez Klienta towar/produkt i/lub producenta  – Klient składa zamówienie towaru, które stanowi jednocześnie oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 2. Złożenie zamówienia towaru/produktu dokonuje się po zaakceptowaniu i potwierdzeniu przez Klienta wszystkich jego istotnych elementów, z chwilą naciśnięcia przycisku „………………” .
 3. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu, uniemożliwia realizację zamówienia przez Usługodawcę.
 4. Zamówienia na jakiekolwiek produkty/towary obowiązują wyłącznie po pisemnym lub w drodze wysłanej wiadomości e-mail potwierdzeniu ich przyjęcia do realizacji przez Usługodawcę. Ustalenia odnośnie warunków i zasad realizacji zamówień dla swej ważności wymagają formy pisemnej lub formy wiadomości e-mail.
 5. Klient zobowiązany jest dokonać przedpłaty na konto Usługodawcy w wysokości 100% wartości zamówienia brutto. Przedpłata dokonywana jest na podstawie faktury pro forma.
 6. Klient dokonuje płatności na polski rachunek Usługodawcy ( Bank…………….) w polskiej walucie (PLN) na numer konta bankowego widocznego na fakturze pro forma.
 7. Wpłata na konto jest równoznaczna z rozpoczęciem realizacji zlecenia przez Usługodawcę. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Usługodawcy ten podejmie się realizacji zamówienia.
 8. Wykonanie zamówienia zgodnie z treścią zlecenia może być powierzone w części lub całości osobom trzecim, współpracującym z Usługodawcą, co wiąże się z koniecznością akceptacji obowiązujących u danej osoby trzeciej zasad świadczenia usług oraz regulaminów. Klient oświadcza, iż został o powyższym poinformowany i wyraża na to zgodę.

II. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 1. nie udziela gwarancji na zamówiony przez Klienta towar/produkt.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne towaru/produktu.
 3. nie odpowiada za brak zgodności wyglądu towaru/produktu z tą uwidocznioną na zdjęciach poglądowych towaru/produktu uwidocznionych w ramach oferty handlowej na towar/produkt, na podstawie, której towar/produkt został zamówiony.
 4. Usługodawca nie odpowiada za różnice pomiędzy wyglądem opakowania uwidocznionym na zdjęciach a faktycznym opakowaniem towaru/produktu.
 5. Zamówione towary/produkty nie podlegają zwrotowi.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 7. opóźnienia powstałe w wyniku realizacji odprawy celnej,
 8. wydłużenie terminu realizacji zamówienia lub opóźnienia w jego realizacji, wynikające z wydłużonego czasu produkcji przez producenta lub innych okoliczności, na które Usługodawca nie ma wpływu,
 9. brak możliwości realizacji zamówienia wynikający z faktu, że producent odstąpił od realizacji zamówienia bez podania przyczyny, w dowolnym czasie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, w dowolnym czasie po rozpoczęciu realizacji zlecenia,
 10. i nie odpowiada za utracone korzyści Klienta wynikające z niemożności realizacji zamówienia przez Usługodawcę oraz za skutki opóźnienia w dostawie towaru/produktu,
 11. niezrealizowanie zamówienia w terminie lub niezrealizowanie zamówienia w ogóle, utratę lub uszkodzenie przesyłki, jeżeli zdarzenia te nastąpiły w wyniku wystąpienia siły wyższej tj: powodzie, pożary, wybuchy wulkanu, trzęsienia ziemi, blokady granic, epidemie, zakaz importu i eksportu, strajki, ogólnokrajowe manifestacje, zamieszki, stan wojenny, stan wyjątkowy, akty terrorystyczne, konflikty zbrojne itd. A także zbrojne napaści ze strony osób trzecich, których, przy zachowaniu normalnych środków nie dało się zapobiec.

III. WARUNKI TRANSPORTU I DOSTAWY TOWARU/PRODUKTU

 1. Szczegółowa wycena kosztów transportu towaru/produktu zostanie uzgodniona pomiędzy Usługodawcą a Klientem w drodze odrębnych oświadczeń woli.
 2. Szacunkowy czas dostawy towaru/produktu liczony od dnia złożenia zamówienia u Usługodawcy wynosi około 45-60 dni. Przedmiotowy termin może ulec zmianie.
 3. Usługodawca nie odpowiada za opóźnienia wynikłe z przyczyn niezależnych od Usługodawcy. W szczególności takich jak: opóźnienia w produkcji towaru/produktu przez producenta, opóźnienia po stronie producenta, opóźnienia w transporcie na terenie Chińskiej Republiki Ludowej, rewizja towaru/produktu przez urzędy celne, zatrzymanie towaru/produktu przez urząd celny lub inne uprawnione do tego podmioty, opóźnienia w transporcie po stronie przewoźników, blokady gospodarki przez lokalny rząd, siły wyższej (szczegółowo opisanej w pkt II ust 6 p.5) ) .
 4. Usługodawca nie odpowiada za opóźnienia wynikłe ze złego przygotowania towarów/produktów do odprawy celnej na terenie Polski przez producenta (w szczególności brak dodanej deklaracji zgodności, brak etykiet produktowych, brak tabliczki znamionowej, brak instrukcji obsługi). W przypadku konieczności otwarcia procedury uszlachetniania czynnego – jej koszty w całości ponosi Klient.
 5. W przypadku importu towaru/produktów zabronionych przez prawo polskie, prawo Unii Europejskiej lub naruszającej prawa własności (np. podróbki i/lub falsyfikaty) ryzyko utraty towaru na rzecz urzędu celnego leży po stronie Klienta.
 6. Usługodawca dostarcza towar/produkt na adres wskazany przez Klienta w momencie złożenia zamówienia towaru/produktu. Usługodawca na zlecenie Klienta może dostarczyć produkt również pod wskazany przez Klienta adres na terenie Unii Europejskiej, zgodnie ze stosowną adnotacją na fakturze pro forma. Koszty ubezpieczenia i przesłania produktu ponosi Klient. Odpowiedzialność za uszkodzenie, ubytek lub utratę produktu w transporcie na terenie Polski lub Unii Europejskiej ponosi Klient.
 7. Za miejsce spełnienia świadczenia w rozumieniu kodeksu cywilnego uważa się adres wskazany przez Klienta w momencie złożenia zamówienia towaru/produktu.
 8. Zamówiony towar/produkt może zostać dostarczony do Klienta partiami (szczególnie w sytuacji, gdy zamówienie ma charakter złożony i zawiera wiele różnych towarów/produktów od wielu producentów, gdzie każdy z producentów deklaruje inny czas produkcji/dostarczenia towarów/produktów.
 9. W przypadku nieodebrania przesyłki przez Klienta, towar/produkt wraca do firmy kurierskiej, która za opłatą, którą ponosi Klient, ponowi dostawę lub nieodpłatnie wyda towar/produkt ze swojego centrum logistycznego.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca może wedle swego uznania, jeżeli realizacja zamówienia jest niemożliwa lub znacząco utrudniona, na każdym etapie realizacji zamówienia odstąpić od realizacji zamówienia za zwrotem Klientowi wpłaconej kwoty. Usługodawca, w przypadku o którym mowa w zdaniu poprzedzającym wolny jest od odpowiedzialności względem Klienta za niezrealizowanie zamówienia.
 2. Zwrot wpłaconej przez Klienta kwoty następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu na rachunku zwrotu kwoty przez producenta.
 3. Na mocy niniejszych postanowień Usługodawca i Klient wyłączają w całości odpowiedzialność odszkodowawczą odpowiednio Usługodawcy lub Klienta w zakresie utraconych korzyści.
 4. Usługodawca na towar/produkt wystawia polską fakturę VAT.
 5. Usługodawca udziela informacji na temat przebiegu realizacji zamówienia wyłącznie drogą mailową.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu.
 7. W przypadku zmiany Regulaminu, wszystkie umowy zawarte przed datą wejścia w życie tej zmiany będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy.
 8. Do umowy sprzedaży zawartej zgodnie z treścią Regulaminu stosuje się prawo polskie.
 9. Wszelkie spory mogące powstać  w związku z wykonywaniem zamówienia, strony zobowiązują się rozwiązać na drodze polubownej. W przypadku braku możliwości porozumienia – spór rozstrzyga sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.
 10. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.